Børnehave

Velkommen til Bøgegårdens børnehave. Vi ser det store, i de små:

Vores børnehave er fordelt på tre stuer efter børnenes alder:

  • Spillopperne, som er vores 3-4 års stue (ca. 18 børn)
  • Sølopperne, som er vores 4-5 års stue (ca. 20 børn)
  • Skovlopperne, som er vores 5-6 års stue og dermed også vores førskolegruppe (ca. 22 børn)

På hver stue er der tre voksne.

Når man starter i vuggestue eller børnehave
Når man får tilbudt en plads fra pladsanvisning, vil vi gerne opfordre jer til at ringe herned og aftale en dag, hvor I kan komme ned og se, hvilken stue jeres barn skal gå på og møde personalet inden, jeres barn starter.
Når dagen kommer, hvor jeres barn skal starte, skal I regne med at være her fra ca. 9.30-10.30. Herefter øger vi tiden, i det tempo som passer til jer og jeres barn. Det er vigtigt at sige pointere at børn (og forældre) er forskellige og for at indkøringen skal være rar og tryg skal den tilpasses til det enkelte barn og families behov. I skal derfor også regne med at sætte 1-2 uger af til indkøring.

Vores madordning
I både vuggestue og børnehave har vi madordning, hvilket betyder, at I ikke behøver at tænke på madpakker, og samtidig kan I være sikre på, at jeres børn får en økologisk og ernæringsrigtig kost, som følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vores madmor Anne står for alle vores måltider, hun sørger altid for at sammensætte en varieret og spændende menuplan. Hun har fokus på ”madmod” i børnehøjde og i vores indgangsparti, kan I finde ugens opskrift, hvilket gerne er en opskrift, som børnene har været særlige glade for. Anne står i vores køkken i vuggestuen, og I er altid velkomne til at hilse på hende.

I vuggestuen er der et formiddags-, frokost- og eftermiddagsmåltid. I børnehaven er der frokost- og eftermiddagsmåltid. Derudover er der fælles morgenmad i de respektive huse fra kl. 6.45 – 7.30 for alle, der har lyst.

Vores pædagogiske grundlag
Selv om der er stor forskel på, om man går i vuggestue eller i børnehave, har vi valgt at beskrive vores vuggestue og børnehave samlet, da vores pædagogiske værdier og tanker er ens igennem huset. Det gør også, at vores huse og stuer har en tydelig pædagogisk rød tråd, som udspringer sig af en bevidst og reflekteret pædagogisk tilgang til arbejdet med børnene.

På Bøgegården ved vi, hvor bærende relationen er for barnets trivsel, at det, at gå i et dagtilbud af høj kvalitet, kan betyde en stor forskel for det enkelte barns kompetencer, når de når skolealderen, og dermed for barnets muligheder i fremtiden.

Derfor ser vi også de voksnes engagement og motivation, som en helt afgørende grundpille i vores arbejde og samvær med børnene – at styrke barnets selvværd og nysgerrighed på livet, næres i den gode relation mellem barnet og den voksne. I vores vuggestue og børnehave har vi fokus på den nære relation og på at skabe trygge rammer og en struktur, som understøtter børnenes trivsel og udvikling. Vi lægger vægt på et anerkendende børnemiljø, hvor børnene oplever at blive lyttet til, møde demokratiske processer og hvor deres initiativer imødekommes og understøttes af nærværende voksne.

For at børnene kan udvikle deres handlekompetence og begribe deres verden, har vi fokus på at skabe et børnemiljø, fyldt med handlemuligheder og som understøtter børnenes ressourcer, og som er med til at give dem nye erfaringer.

At inddrage børnene er en naturlig del af vores dagligdag og vores pædagogik allerede fra vuggestuealderen. Fx øves vuggestuebørnene med hjælp fra en voksen i selv at tage deres tøj af og på, så snart de kan, de hjælper selv med at øse mad op og hælde vand i deres kop, de bærer selv deres tallerken og hagesmæk over på vognen osv. Det betyder også, at vi udnytter dagligdagens rutiner som et læringsrum for udvikling og til at understøtte børnenes selvstændighed og handlekompetence i fællesskabet. På den måde arbejder vi med at styrke børnenes selvværd og mestringsevne og børnene lærer at kunne håndtere nye udfordringer.

Den gode overgang
Der findes mange forskellige pædagogiske vinde, når det kommer til, hvordan man inddeler, eller ikke inddeler børnene i institutioner. På Bøgegården har vi valgt ikke bare at følge en pædagogisk vind men at observere, hvad der rent faktisk sker hos børnene og i børnefællesskabet, og vi har valgt at lytte til børnenes oplevelser.

Det vi kunne observere og høre var, at det pædagogiske niveau ofte blev lagt i midten hos de 4 årige. Dette betød, at de 5-6 årige ofte kedede sig og de 3 årige skulle stå på tæer for at følge med.

Vi mener, at alle børn fortjener at få en meningsfuld dag, fuld af positive oplevelser – derfor har vi valgt at inddele vores børnehave i tre grupper efter alder, så vi kan stimulere alle børn, og så alle får succesoplevelser med det at gå i børnehave.

Når man vælger at aldersopdele børnegrupperne, kræver det selvfølgelig også, at man har tænkt over, hvordan man kan skabe en god overgang for børnene, når de skal flytte stue. Og det har vi, og gør vi meget ud af!

På Bøgegården har vi fundet en rutine, som ikke kun giver en glidende overgang, men som faktisk giver en overgang, som børnene ser frem mod og vokser af. Allerede to måneder før børnene skal flytte stue, begynder vi at have besøgsdage på den nye stue. Det betyder, at børnene besøger deres nye stue sammen med deres venner og sammen med en af deres ”gamle” voksne. Samtidig laver vi job-swop imellem stuerne, så en voksen fra den nye stue kommer ind og er sammen med børnene på deres nuværende stue. Det giver også børnene en mulighed for at lære de nye voksne at kende i deres vante omgivelser, hvilket betyder, at både børn og forældre kender de nye voksne, når flyttedagen endelig kommer.

Derudover deler de tre børnehavegrupper legeplads, hvilket vil sige at både børn og voksne møder hinanden hver dag på legepladsen – så de ”nye” voksne kender faktisk allerede børnene rigtig godt. Når flyttedagen indtræder d. 1. maj – er alle børn mere end klar til nye eventyr.

I vuggestuen er børnene fra 0-3 år. Man rykker ind i børnehaven d. 1. maj, det år man fylder 3 år. De største vuggestuebørn fra de tre vuggestuer (de kommende børnehavebørn) mødes 3 gange om ugen, hvor de er i storgruppe. Her laver de aktiviteter, som er tilpasset aldersgruppen, hvor de øver sig i at gå på tur hånd i hånd, sidde i rundkreds, lytte til hinanden osv. På den måde får børnene også skabt relationer på tværs af vuggestuegrupperne og bliver klar til det børnehaveliv. der venter dem lige om hjørnet.  Derudover er en voksen fra børnehavegruppen Spillopperne tilknyttet storgruppen, så børnene lærer deres nye voksne at kende, inden de starter.

Inden jeres barn skal skifte stue, vil der være et informationsmøde/åbent hus, hvor I har mulighed for at besøge stuen og høre nærmere om de spændende ting, der er i vente for jeres barn.

At arbejde med læring i børnehøjde
Børn skal have mulighed for at udvikle alle deres kompetenceområder. For at understøtte og inspirere til børnenes udvikling og læring, arbejder vi altid ud fra en legende tilgang, hvor fokus er på et gensidigt engagement mellem børn og voksne. Det handler om at stimulere børnenes lyst til læring og deltagelse gennem engagerede og motiverede voksne, der kan indtage et børneperspektiv.

I vuggestuen og børnehaven arbejder vi med de forskellige kompetenceområder ved at bygge vores aktiviteter op omkring et tema, som danner udgangspunkt for børnenes udvikling og læring. Det betyder også, at vi hver dag kl. 9.30 har planlagte aktiviteter, som knytter sig til temaet.

I vuggestuen er vores temaer fastlagt for hele året. Her arbejder vi bl.a. med temaer som “Krible, krable”, “Vand”, “Transport”, “Farver og former”, ”Bodegården”osv. Da gentagelser er vigtige for vuggestuebarnet har hver vuggestuegruppe derudover en fast dag i ugen, hvor de har rytmik, sansemotorik og tur i lokalområdet. Om fredagen mødes alle vuggestuegrupperne til fællessang, her er børnene opdelt i en mini-, mellem- og storgruppe, efter børnenes alder.

I vores børnehave er de læringstemaer, vi arbejder ud fra i løbet af året ikke fastlagt på forhånd. Temaerne planlægges alt efter, hvad vi kan se børnene interesserer sig for og ud fra det aktuelle pædagogiske behov. Temaerne er derfor heller ikke de samme i vores tre børnehavegrupper. Typiske temaer i børnehaven kan være: ”Historier og eventyr”, ”Krop og bevægelse – OL”, ”Fisketema”, ”Cirkus”, ”Monstermåned”, ”Rim og Remser” osv.

Udover vores temaer arbejder vi også med årets kulturelle traditioner som fx. fastelavn, påske, jul osv.
Som forældre vil I opleve at få en Aktivitetsplan med hjem, hvorpå der står, hvilket tema vi arbejder med, og hvad vi har planlagt af aktiviteter i de forskellige uger. Dette gør, at I som forældre kan følge med i, hvad der er planlagt for jeres barn. Derudover vil I modtage en Årsplan, når jeres barn starter, hvor I kan se de vigtigste datoer for året.

Venskaber
Et tema som er helt centralt i Bøgegården er venskaber. I børnehaven arbejder vi med “Fri for mobberi”, som er et forebyggende antimobbeprogram, som Mary Fonden og Red barnet står bag.

Se link: http://www.friformobberi.dk/

Før vi startede op med “Fri for mobberi”, var venskaber og børnefællesskabet allerede en af vores helt centrale temaer i Bøgegården – her arbejder vi med “dagens-hjælpeven”, at lære og sige ”stop”, massage-lege, venskabsmedaljer, venskabsstolen osv. Venskaber er altså en del af Bøgegårdens kultur og dna, og vi ved, hvilken betydning det har, at vi som voksne er gode rollemodeller. Derfor er Bøgegården også inspirations-institution for “Fri for mobberi”, som ca. en gang om året besøger os for at få sparring i forhold til arbejdet med venskaber.

Sprog
Bøgegården er en del af “Sproggaven”, som er et tiltag i Fredensborg Kommune, som handler om at kvalificere det sprogunderstøttende arbejde i institutionerne bl.a gennem udvidet dialogisk læsning.

Da gode sproglige kompetencer er en vigtig forudsætning for barnets sociale verden og for barnets skolestart, har vi i Bøgegården valgt at gøre den udvidede dialogiske læsning til en fast del af vores temaer i både vuggestue og børnehave?, og på den måde integrere læsning og sprogarbejde, som en fast og kontinuerlig del af vores hverdag. Det betyder også, at vi inddrager flere bøger og laver vores egne udvidet dialogiske læsningsforløb, udover dem som er udviklet og tildelt af Fredensborg Kommune.
Dermed vil vores temaer altid være bundet op på en bog, som understøtter det valgte tema.

I et dialogisk læsningsforløb deles børnene i grupper efter sproglige kompetencer, hvorefter strækker sig over tre læsninger, som kaldes: 1) Læs & Lyt, 2) Læs & Snak, 3) Læs og Leg.

Udover at understøtte børnenes sproglige kompetencer gennem udvidet dialogisk læsning, arbejder vi også bevidst med begrebet literacy både i vores planlagte aktiviteter og i hverdagens rutiner. Literacykompetencer handler om barnets evne til at afkode, forstå og anvende tegn, billeder, sprog, tal og andre symboler til at kunne udtrykke sig og forstå verden. Fx lærer børnene hurtigt at afkode og genkende, hvordan deres eget navn og vennernes navne ser ud på skrift, ved at vi inddrager børnenes navneskilte i samlingen, og bruger børnenes billeder på deres kasser.

Endvidere sprogvurderer vores sprogansvarlige pædagoger alle 3, 4, og 5 årige.
Hvis I vil vide mere om sproggaven og literacy, kan I følge nedenstående link, hvor der bl.a. også er en lille film, som viser, hvordan man kan arbejde med literacy helt ned i vuggestuen. På filmen medvirker også Bøgegårdens børn og voksne.
http://www.videnomlaesning.dk/projekter/sproggaven/

Forældresamarbejde og forældresamtaler
For os er det vigtigt, at både børn og forældre får en god start på dagen, og at det føles rart at komme i institutionen og trygt at aflevere sit barn. På Bøgegården prioriterer vi samarbejdet med Jer forældre og den daglige dialog højt, da dette har en stor betydning for barnets hverdag og er med til at skabe en positiv sammenhæng i børnenes verden.

Når jeres barn starter i Bøgegårdens vuggestue eller børnehave, vil I blive indbudt til en forældresamtale efter ca. 3 måneder. Her vil vi have fokus på jeres barns trivsel og udvikling både sprogligt, motorisk og socialt. Samtidig vil vi rigtig gerne høre jeres perspektiv og om jeres oplevelser med at starte i Bøgegården. Herefter vil vi tilbyde jer en forældresamtale 2 gange årligt – I er dog altid velkomne til at kontakte personalet, hvis I føler, I har brug for en samtale udover de 2 gange, I får tilbudt.

Derudover afholdes der et årligt forældremøde i forlængelse af vores generalforsamling, hvor I også vil få mulighed for at møde de andre forældre, og hvor I vil møde vores bestyrelse.

Famly
Ud over den daglige kontakt når I henter jeres barn, bruger vi også en digital platform, der hedder Famly.
Her skriver vi hver dag, hvad vi har lavet og gerne understøttet med billeder. Dette gør også, at I som forældre har mulighed for at spørge ind til jeres barns dagligdag og oplevelser i institutionen samt se på billeder sammen med jeres barn, hvis de har svært ved at huske eller genfortælle ting fra deres dag. På den måde kan den daglige opdatering bruges som udgangspunkt for samtale og dialog med jeres barn.

Derudover noterer vi på Famly, når jeres barn bliver lagt til at sove og når barnet vågner igen – dermed kan I som forældre følge med fx på jeres mobiltelefon, hvor længe jeres barn har sovet hver dag.

Derudover bruges Famly til at checke børnene ind og ud af institutionen, og her har I også mulighed for at notere, hvis der er andre end jer forældre, der henter barnet.